Rada Nadzorcza Spółki ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu Spółki.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej
„Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy
Nr 06/VIII/2016 z dnia 20.02.2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 18

działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz.476, ze zm.) 

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki

  1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

Wymagania konieczne:

1.         ukończone studia wyższe;
2.         co najmniej 5-letni staż pracy;
3.         korzystanie w pełni z praw publicznych;
4.         pełna zdolność do czynności prawnych;
5.         niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.     

Wymagania pożądane:

6.         doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
7.         znajomość branży rolniczej;
8.         udokumentowana wiedza z zakresu organizacji i zarządzania;
II .       Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1.         CV zawierające dane kontaktowe: adres do korespondencji (pocztowy oraz e-mail) oraz nr telefonu;
2.         List motywacyjny;
3.         Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (wykształcenie i staż pracy). Odpisy dokumentów potwierdzające kwalifikacje mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego.
4.         Oświadczenia o:
1) - posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
2) - korzystaniu w pełni z praw publicznych;
3) - niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
4) - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
5) niekaralności.
5.         Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych.
6.         Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63., poz. 425, z późn. zm.).
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawiać Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowe dokumenty.
III.      Kandydaci mogą w okresie 14 dni od daty ogłoszenia, uzyskać informacje o Spółce w siedzibie Spółki w godz. 8.00 – 14.00.

  1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy - nie otwierać” (osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 16.03.2016 r. do godziny 14-tej. W przypadku przesłania oferty pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia.
  2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu  21.03.2016 r. w siedzibie Spółki, po czym nastąpi ich formalna ocena.
  3. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone będą w siedzibie Spółki od dnia 02.04.2016 r. z kandydatami, których zgłoszenia zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Dokładny termin rozmów określony zostanie telefonicznie i e-mailem co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozmów.
  4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się w szczególności:

1) - wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze rolniczym;
2) - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) - znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
4) - doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
5) - wiedzę w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, organizowania procesów wytwórczych, analizy rynku i konkurencji, promocji, sprzedaży oraz systemu ocen i motywacji pracowników.
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatami będzie także proponowana przez kandydata koncepcja rozwoju Spółki.
VIII.   Kandydatom zostaną na życzenie udostępnione informacje o Spółce tj. Statut Spółki, sprawozdanie finansowe za 2014 r. oraz F-01 za 2015 r. Po informacje należy się zgłaszać osobiście. Będą one udostępnione w Sekretariacie Spółki w ciągu 14 dni od daty publikacji ogłoszenia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.

  1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.
  2. Rada Nadzorcza poinformuje pisemnie, listem poleconym, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach, dokonując jednocześnie zwrotu dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. 

- dodano 2 godziny temu przez Twitter